Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Khi nào được thỏa thuận về giá đất bồi thường khi bị thu hồi đất?

06/04/2020 09:00:00 - Bạn đọcHiện nay, việc thu hồi đất (THĐ) để thực hiện dự án (DA) diễn ra ngày càng nhiều.