Thứ năm, 27/4/2017, 2:28 - Sự kiện
  arrow Chính trị  arrow Thời sự
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trước hết phải đổi mới việc ban hành Nghị quyếtCập nhật: Thứ ba, 28/2/2017 - 8h5'

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-2, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

“Nhờn” nghị quyết

“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trước hết là đổi mới việc ban hành nghị quyết, chỉ thị có liên quan”, đó là kiến nghị của đa số các đại biểu tham dự tại hội nghị. Theo đồng chí Trần Đình Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, thời gian qua, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy luôn coi trọng và thực hiện đổi mới tổ chức, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng bộ thành phố đã chủ động xác định mục tiêu, định hướng phát triển nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, thời kỳ, từ đó đề ra nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thành phố cũng xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, sắp xếp, kiện toàn cán bộ theo đúng quy định của cấp trên. Đội ngũ cán bộ từ cấp xã, phường đến thành phố đến nay cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố trên các lĩnh vực KT-XH, an ninh, quốc phòng...

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng, hoạt động của một số cấp ủy, chính quyền cùng cấp có lúc, có nơi chưa thật đồng bộ; một số chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng vẫn chậm đi vào thực tiễn và triển khai chưa hiệu quả; một số cấp ủy chưa phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của chính quyền và các đoàn thể, nhất là trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp... Đặc biệt, việc ban hành nghị quyết có lúc chưa sát thực tiễn. “Đối với cấp cơ sở, việc có quá nhiều nghị quyết của cấp ủy cấp trên cũng dẫn đến khó khăn trong việc quán triệt, ghi nhớ và tổ chức thực hiện hiệu quả”, đồng chí Trần Đình Hồng nêu.

Đồng quan điểm nêu trên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang cho rằng, việc ra nghị quyết là một trong những hình thức lãnh đạo chủ yếu và tất yếu khách quan, thể hiện vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. “Thời gian qua, việc ra nghị quyết của Thành ủy và các cấp ủy Đảng thuộc thành phố đã được đầu tư nghiên cứu, trên cơ sở dự báo đúng và trúng tình hình; bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; thừa kế phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong các nhiệm kỳ qua, trên hết là xuất phát từ lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của người dân, mang lại hiệu quả thiết thực”, đồng chí Nguyễn Thanh Quang nhìn nhận. Tuy nhiên, theo đồng chí, trên thực tế, chất lượng ban hành nghị quyết của một số cấp ủy Đảng, nhất là ở cấp cơ sở vẫn còn chưa được đổi mới, chưa chú trọng nhiều trong khâu nội dung, chưa chọn những vấn đề nóng, những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị để xây dựng nghị quyết. Theo đồng chí, có quá nhiều nghị quyết ban hành trong một nhiệm kỳ, một năm, nghị quyết này chưa quán triệt xong thì nghị quyết khác lại ra đời. Sau khi tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết lại ban hành nghị quyết, làm giảm sút chất lượng, hiệu quả của việc triển khai thực hiện nghị quyết. Quy trình tiến hành các bước xây dựng nghị quyết chưa đảm bảo, nhiều nơi, cấp trên có nghị quyết, chủ trương gì thì cấp dưới cũng có nghị quyết, chủ trương đó, có khi sao chép lại, thậm chí sao chép một số nội dung của đơn vị khác, không cụ thể hóa cho phù hợp với địa phương, đơn vị mình. “Điều đó đã tạo ra hiện tượng... nhờn nghị quyết, thực hiện nghị quyết vì trách nhiệm chứ không phải bằng nhiệt huyết từ bên trong; nghị quyết na ná nội dung dẫn đến tình hình ngại học nghị quyết trong cán bộ, đảng viên”, đồng chí Nguyễn Thanh Quang nói.

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường cũng cho rằng, thực tế ở H. Hòa Vang hiện nay cho thấy, các văn bản chỉ đạo từ Trung ương, thành phố là rất nhiều. Vì vậy, đồng chí đề nghị thành phố nên nghiên cứu chỉ ban hành những văn bản đối với các lĩnh vực xét thấy văn bản của T.Ư chưa bao quát hoặc chưa cụ thể, rõ ràng. “Hiện nay cấp cơ sở đang xảy ra hiện tượng bội thực văn bản”, đồng chí Trần Văn Trường nêu vấn đề.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang, thì cần phát huy hơn nữa vai trò đứng đầu của đồng chí bí thư, và cấp ủy trong khâu chuẩn bị ra nghị quyết; phát huy tính dân chủ và tổ chức tốt công tác phản biện trong tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, chỉ ban hành nghị quyết khi cần thiết và cần đổi mới theo hướng ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện; nội dung nghị quyết phải tránh việc sao chép “rập khuôn” theo nghị quyết cấp trên, chú trọng vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương và cuối cùng là phải bảo đảm sự gắn kết giữa xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết...

Ít mà tinh

“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những yếu tố quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là chìa khóa cho sự ổn định và phát triển của đất nước và của thành phố”, đồng chí Nguyễn Xuân Anh chỉ rõ. Theo đồng chí, chưa bao giờ vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị lại được đặt ra như hiện nay. Chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng, Đảng có mạnh thì đất nước mới phát triển. Đối với Đà Nẵng, thực tế cho thấy thời gian qua, thành phố cũng đã đi đầu trên nhiều lĩnh vực, phương diện, cách thức lãnh đạo điều hành hoạt động của hệ thống chính trị thành phố.

Thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, sắp xếp bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; gắn với việc tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Khi ban hành nghị quyết thì đồng thời phải tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đặc biệt nghị quyết, chỉ thị phải ngắn gọn, phải sát thực tiễn và có trọng tâm trọng điểm, ít mà tinh...

Liên quan đến công tác cán bộ, đồng chí cho rằng Đảng phải lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp công tác này, đồng thời yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy phải rà soát lại công tác cán bộ, sắp xếp, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực; phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phát huy tính trò tiền phong, gương mẫu, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế không có nghĩa là làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng, mà ngược lại làm sao tôn vinh, nâng cao uy tín, năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Đảng phải giữ vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực”, đồng chí Nguyễn Xuân Anh khẳng định.

D.Hùng

586 lượt xem
Bình luận của bạn đọc
báo CADN đưa tin sâu và phiên họp này rất hay. Đó là, chỉ ban hành nghị quyết khi cần thiết và NQ nên ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ xây dựng chương trình hành động ; nội dung nghị quyết phải tránh việc sao chép “rập khuôn” theo nghị quyết cấp trên, chú trọng vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị. Đối với cấp chi bộ, hàng tháng chỉ ra NQ trong 1 trang A4. Chỉ đánh giá những hạn chế, chưa làm được của tháng trước, nguyên nhân do đâu, và, đề ra 1 số nhiệm vụ trong tâm tháng sau, biện pháp khắc phục những yếu kém tháng trươc. Thế là đủ. Mong sau cuộc họp của thương vụ thành ủy, Đà Nẵng sẽ đổi mới phương thức ra NQ từ chi bộ , để đảng viên dễ quán triệt và thực hiện
Người gửi : LÊ VIẾT TRÍ  -  28/02/2017 08:32:35
Trả lời | 0 thích
Mời nhập họ và tên
Gửi đi
Gửi bình luận của bạn
 Họ và tên :
  Địa chỉ Email :
Số điện thoại :
Địa chỉ :
Nội dung bình luận : 
 Mã xác nhận :
 
 • Trộm điện thoại tặng... người yêu!
  Thứ ba, 25/4/2017 - 10h50'
  (Cadn.com.vn) - Sau khi được Phạm Huy Lĩnh (1995, trú xóm 10, xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc, Nghệ An) rủ vào Trường THCS Nghi Hương, TX Cửa Lò để trộm cắp tài sản,...
 • Nuôi tôm trái phép "vây" vịnh đẹp thế giới
  Thứ tư, 26/4/2017 - 10h25'
  (Cadn.com.vn) - Hơn 100 hộ dân nuôi tôm trái phép trên đầm Lập An- nằm trong quần thể vịnh đẹp thế giới Lăng Cô ở TT Lăng Cô (H.Phú Lộc, TT-Huế) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 • Đuối nước tại hồ bơi
  Thứ tư, 26/4/2017 - 8h42'
  (Cadn.com.vn) - Chiều 22-4, em Phạm Đình Trải (2006, trú P. An Mỹ, học sinh lớp 5) cùng 2 em nhỏ khác đến tắm tại hồ bơi trong Trung tâm phức hợp thể thao Quang Nguyễn (108-Lý Thường Kiệt, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thì bị đuối nước.
 • Cụ ông 101 tuổi vô địch chạy 100m
  Thứ tư, 26/4/2017 - 10h25'
  (Cadn.com.vn) - Cụ Man Kaur, vận động viên 101 tuổi đến từ Ấn Độ, chiến thắng tại cuộc thi chạy 100m tại Thế vận hội Thế giới tổ chức tại Auckland, New Zealand hôm 24-4. 
 • Triều Tiên tập trận lớn, Mỹ tập kết vũ khí
  Thứ tư, 26/4/2017 - 10h17'
  (Cadn.com.vn) - Triều Tiên ngày 25-4 tập trận pháo binh lớn nhất từ trước đến nay nhân kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội đồng thời cảnh báo, nếu Mỹ và các đồng minh tấn công phủ đầu nước này,...

Ban Biên tập: Nguyễn Hải Thuận - Nguyễn Đức Nam - Nguyễn Quang Sang - Trần Thanh Đông
Giấy phép xuất bản số: 68/GP-TTĐT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 12-6-2015
Bản quyền thuộc về Báo Công an TP Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Báo Công an TP Đà Nẵng- CADN Online" khi phát hành lại thông tin từ website này

Cơ quan của Công an TP Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0236 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0236 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại Quảng Nam: 30B- Hùng Vương, TP Tam Kỳ- ĐT: 0235 2221777 
VPĐD tại TPHCM: 40C5- Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 0283 35113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 0968 707090
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 0238 3587107