Báo Công An Đà Nẵng

120 cán bộ chiến sĩ được bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Thứ tư, 08/05/2024 07:22

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được tìm hiểu một số vấn đề cơ bản như: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh và Công tác quản lý về văn hóa các dân tộc thiểu số.

Năm 2024, Công an tỉnh sẽ tổ chức 7 lớp bồi dưỡng với 840 học viên.

K.T