Báo Công An Đà Nẵng

Bộ Công an và tỉnh Thừa Thiên-Huế ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06

Thứ bảy, 29/04/2023 10:42

Theo nội dung ký kết, 2 bên sẽ thực hiện triển khai bằng 24 mô hình cụ thể với các nhóm nhiệm vụ về: đảm bảo điều kiện thúc đẩy phát triển công dân số; triển khai dịch vụ công trực tuyến và số hóa tạo lập dữ liệu; ứng dụng VNeID trong dịch vụ công ích, sự nghiệp; ứng dụng VNeID trong quản lý trật tự, an toàn xã hội; phát triển nền tảng phân tích, hỗ trợ chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của lãnh đạo tỉnh tại IOC thông qua CSDLQG về DC; nhiệm vụ truyền thông ;đảm bảo an toàn thông tin trong việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Mục đích việc ký kết nhằm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các Mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg tại tỉnh Thừa Thiên -Huế trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Bộ Công an và tỉnh Thừa Thiên-Huế ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06

Phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cơ sở là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Khảo sát, đánh giá để tận dụng hạ tầng sẵn có gắn với địa bàn cơ sở của người dân được hưởng những tiện ích từ Đề án 06. Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID và Hue-S trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện tích cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Thanh Bình cho rằng, Kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh và Bộ Công an đã chỉ rõ 24 mô hình cần tập trung thực hiện. Đây là những mô hình có tính thực tiễn, tính ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử nhằm chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và mang lại những tiện ích, những giá trị to lớn cho công dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc xác định chính xác các điểm đột phá, các mô hình Đề án 06 trong kế hoạch phối hợp thực hiện là quan trọng. “Để 24 mô hình nói trên đi vào thực tiễn cuộc sống sẽ là một thách thức đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của cả hệ thống chính trị, cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ của Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 Chính phủ, Cục C06”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Hầu Tỷ