Báo Công An Đà Nẵng

Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ hai, 06/02/2023 15:00

Trong bối cảnh tình hình hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung vào những vấn đề chính sau đây để chống phá ta.

Một là, dưới nhiều hình thức khác nhau, chúng tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng để phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Bằng nhiều kênh thông tin, các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, cổ xúy các trào lưu tư tưởng cực đoan như: chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan từ bên ngoài kết hợp với kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa hưởng lạc từ bên trong nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị và xã hội.

Hai là, đưa ra những luận điểm sai trái để phủ nhận vai trò, sự lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa; cổ xúy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đối lập kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa; quy kết chế độ hiện nay mắc “lỗi hệ thống”; đòi cải cách thể chế chính trị theo hướng đa nguyên, đa đảng, thực hiện “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây…

Ba là, lợi dụng những sơ hở, yếu kém của ta để xuyên tạc tình hình đất nước, rêu rao cái gọi là “khủng hoảng toàn diện”, “tình thế hiểm nghèo”; cường điệu, vu khống khoét sâu các vấn đề về xã hội, tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, đất đai…nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, khi Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, loại bỏ những kẻ lợi dụng chức vụ, quyền hạn ra khỏi bộ máy công quyền, chúng triệt để khai thác đồng thời ngụy tạo, tô vẽ, thổi phồng những yếu kém khuyết điểm của một số tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên trong công tác quản lý, điều hành để quy kết thành bản chất của Đảng cầm quyền, kích động đối lập Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Bốn là, sử dụng mọi thủ đoạn để xâm nhập vào nội bộ của ta, tiếp cận, lôi kéo, mua chuộc nhằm phân hóa nội bộ, dựng “ngọn cờ” để tập hợp lực lượng chống phá. Chúng đẩy mạnh tìm kiếm những phần tử thoái hóa, biến chất trong hàng ngũ cán bộ đảng viên, nhất là những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tán phát các quan điểm sai trái, phản động. Thông qua đó để gây rối nội bộ, gây mất đoàn kết và khi có cơ hội là là thúc đẩy chống phá ta ở quy mô lớn hơn.

Năm là, tập trung phá hoại đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa, đa dạng hóa trong hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Đáng chú ý là chúng triệt để lợi dụng các vấn đề chủ quyền biển đảo để tung tin thất thiệt làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta.

Có thể nói, 5 vấn đề nêu trên là những điểm chính mà các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã và đang tập trung mọi nỗ lực để chống phá ta rất quyết liệt cả trước mắt và lâu dài. Do vậy, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị của chúng ta là phải chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu vừa để vừa nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch; vừa tập trung tổ chức đấu tranh dưới nhiều hình thức khác nhau về những vấn đề trọng yếu đó để từng bước làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù.

Trong đó, việc phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đúng đắn về vai trò và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung mũi nhọn đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch phủ định nền tảng tư tưởng, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Như đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trong trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 27-1-2021 đã nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng ta.

Trong suốt quá trình phát triển đất nước, đặc biệt 5 năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công việc này được triển khai bài bản, hệ thống, nhất quán và đặc biệt là rất quyết liệt từ Trung ương đến địa phương”. Và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: “Chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá vì chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta”.

Cùng với đó là những hình thức đấu tranh của chúng ta phải đa dạng, phong phú, nhất là khi các phương tiện truyền thông đã và đang phát triển như vũ bảo, thì việc tiếp cận của chúng ta đối với người dân cũng thích ứng để chặn những thông tin sai trái, xấu độc và phổ cập những thông tin chính thống, kịp thời nhằm củng cố lòng tin và sự đoàn kết trong xã hội.

Hiện nay, nhiều địa phương, tổ chức xã hội, đoàn thể…đã khai thác có hiệu quả các kênh thông tin chính thống, hình thành các nhóm, tổ, khu dân cư…qua mạng xã hội để kịp thời giới thiệu, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; lan tỏa những thành quả, việc tốt, người tốt; cảnh báo những thông tin xấu độc để mọi người nêu cao cảnh giác.

Đặc biệt, để chủ động trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục cụ thể hóa 4 giải pháp của nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhằm bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế làm cơ sở pháp lý trong Đảng để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nói chung, đấu tranh có hiệu quả với số cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, cơ hội chính trị tiếp tay tuyên truyền, cổ súy, phát tán các quan điểm sai trái, thù địch.

Để bảo vệ những thành quả đã đạt được cũng như con đường phát triển đất nước mà Đảng, Bác Hồ và nhân ta đã lựa chọn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà Đảng ta luôn nhấn mạnh là phải thường xuyên, chủ động trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Theo Báo Đà Nẵng