Báo Công An Đà Nẵng

Nói chuyện chuyên đề:

Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa dân tộc

Thứ tư, 15/05/2024 09:40
Thạc sĩ Trịnh Quang Dũng trao đổi tại buổi nói chuyện chuyên đề với đoàn viên thanh niên quận Hải Châu.

Tại buổi nói chuyện, Thạc sĩ Trịnh Quang Dũng - giảng viên khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - đã trao đổi một số thông tin về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới. Đồng thời chia sẻ thông tin bổ ích về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những lời răn dạy quý báu của Bác dành cho thanh niên. Đặc biệt là nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và sự vận dụng vào xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam hiện đại. Theo đó, việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm sự bền vững và bảo vệ vững chắc của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890 - 2024). Qua đó giúp mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống và đặc biệt hướng đoàn viên thanh niên sống có lý tưởng, trách nhiệm.

M.Vinh