Báo Công An Đà Nẵng

Công an tỉnh Quảng Ngãi làm tốt vai trò tham mưu, thường trực, triển khai thực hiện Đề án 06

Thứ tư, 21/02/2024 07:20
Công an và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi ký kết kế hoạch phối hợp đẩy mạnh thực hiện Đề án 06.

Tính riêng lĩnh vực phục vụ phát triển công dân số, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thu nhận 1.182.580 hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD), 621.075 hồ sơ định danh điện tử mức 2; theo đó đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn và là 1 trong 21 địa phương hoàn thành vượt chỉ tiêu thu nhận tài khoản định danh điện tử mức 2.

Ở lĩnh vực hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành 100% việc cập nhật hội viên các hội đoàn thể lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cung cấp dữ liệu cho các sở, ngành để hoàn thành 100% việc cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trên hệ thống; chuẩn hóa và làm sạch 100% dữ liệu trẻ em trên cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em; dữ liệu thuế; công chức, viên chức; giáo viên, học sinh.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chủ động cung cấp tình hình, các dữ liệu liên quan về dân cư cho Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành; phục vụ điều tra dân số; rà soát, sắp xếp địa bàn hành chính; định hướng việc làm của thanh niên; phân loại đơn vị hành chính; phục vụ công tác tuyển quân và phục vụ cho công tác nghiệp vụ, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, quản lý các loại đối tượng tại địa bàn cơ sở cũng như quản lý hành chính về trật tự xã hội.

N.Q