Báo Công An Đà Nẵng

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng phải được tiến hành thường xuyên,không có “vùng cấm”

Thứ tư, 21/09/2022 10:18
Đại diện lãnh đạo Vụ nghiên cứu cơ quan kiểm tra Trung ương quán triệt các văn bản của Trung ương tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Vụ nghiên cứu cơ quan kiểm tra Trung ương, lãnh đạo thành phố quán triệt các văn bản của Trung ương gồm: Kết luận số 34 ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 52 ngày 30-6-2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kế hoạch số 84 ngày 8-9-2022 của Ban thường vụ Thành ủy về triển khai Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, Quy định số 69 ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Trong số các văn bản quán triệt tại hội nghị, đáng chú ý là Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, trong đó đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; bổ sung, hoàn thiện phương pháp, nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định rằng: Đây là các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng mà Trung ương đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là rất cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục nhận thức thật sâu sắc và đầy đủ hơn nữa về những quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên; về những vi phạm mà đảng viên cần phải tránh; cần nhận thức đúng hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra các cấp. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Thành ủy, cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là những văn bản vừa tổ chức quán triệt.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị.

Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu phải tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động nhận diện, dự báo tình hình và tham mưu, giúp cấp ủy triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. “Lưu ý, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ và chặt chẽ với phương châm không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”; kiểm tra, giám sát phải theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Cùng với đó, mở rộng giám sát trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực; chú trọng vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị việc kiểm tra, giám sát phải với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với công tác thanh tra, điều tra nhưng không chờ kết quả của công tác thanh tra, điều tra mới vào kiểm tra; có lúc, có việc, công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra phải đi trước, làm cơ sở, “mở đường” cho công tác thanh tra, điều tra của cơ quan bảo vệ pháp luật. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Lưu ý, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm phải nghiêm minh, kịp thời, triệt để; đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và kỷ luật đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt lưu ý, khi xem xét kỷ luật phải căn cứ vào các hành vi cụ thể để đối chiếu với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xác định đúng hành vi vi phạm, tính chất, mức độ, hậu quả, động cơ, nguyên nhân của vi phạm, xem xét vi phạm trong hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, ý thức thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Bí thư Thành ủy yêu cầu thủ trưởng các cơ quan có thẩm quyền, trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc nếu phát hiện vi phạm liên quan đến đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý thì kịp thời chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến ủy ban kiểm tra cùng cấp để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của Đảng. Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. “Hệ thống văn bản về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng đang ngày càng được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, từ những nội dung được quán triệt tại Hội nghị này, đề nghị các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp phải nghiêm túc nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện để các tổ chức đảng và đảng viên phải nắm vững các quan điểm và quy định kỷ luật của Đảng góp phần xây dựng từng tổ chức đảng từ cấp chi bộ cơ sở đến Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025” – Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng giao nhiệm vụ.

CÔNG HẠNH