Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo

Thứ hai, 01/01/2024 06:45
Việc ra đời Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng khẳng định Đà Nẵng quyết tâm tạo đột phá về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (ảnh minh họa).

Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo thiết kế trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo; chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; huy động các nguồn lực, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thiết kế vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. Trung tâm này được thành lập trên cơ sở chuyển giao, tiếp nhận và tổ chức lại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng trực thuộc Sở Nội vụ, được thành lập tại Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 18-5-2009 của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng thực hiện thủ tục bàn giao các tài liệu, hồ sơ lưu trữ liên quan đến hoạt động có thu, công tác hành chính, tài chính, tài sản và các tài liệu liên quan hoạt động của trung tâm cho cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tiếp nhận, tổ chức lại, tiếp nhận, tuyển dụng, phân công, bố trí đối với nhân sự từ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI. Việc chuyển giao nhiệm vụ, nhân lực và thực hiện thủ tục để Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI đi vào hoạt động ngay trong tháng 1-2024.

Đông A