Báo Công An Đà Nẵng

Đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội cao nhất là 750.000 đồng

Thứ hai, 23/10/2023 07:49

Tờ trình dự thảo NĐ nêu rõ 2 phương án nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội. Cụ thể, phương án 1, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng (tương đương 33% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025). Với phương án này thì số kinh phí thực hiện một năm sẽ khoảng 37.113 tỷ đồng, tăng hơn so với mức quy định hiện tại là 9.465 tỷ đồng. Phương án 2, đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng lên 750.000 đồng (tương đương 50% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025). Với phương án này, tổng kinh phí thực hiện khoảng 54.000 tỷ đồng/năm, ngân sách Nhà nước bố trí tăng thêm khoảng 26.300 tỷ đồng/năm. Dự kiến NĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024, năm 2024, nếu chọn phương án 1 thì năm 2024 Ngân sách Nhà nước bố trí thêm khoảng 4.700 tỷ đồng so với năm 2023. Nếu chọn phương án 2 thì ngân sách Nhà nước bố trí thêm khoảng 13.100 tỷ đồng so với năm 2023.

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định lựa chọn phương án 1 nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng/tháng- Tờ trình nêu rõ. Lý giải về việc lựa chọn phương án này, Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, sẽ bảo đảm thực hiện lộ trình tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội trong mối tương quan với các chính sách xã hội khác, sự công bằng giữa các nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để bỏ sót đối tượng; không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời phương án 1 phù hợp với mức bố trí ngân sách bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng được mức sống tối thiểu cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Hiện nay cả nước có hơn 3,3 triệu người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và 361.590 người đang hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hàng tháng.

Hạnh Quỳnh