Báo Công An Đà Nẵng

Đức ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất trong một ngày

Thứ năm, 17/12/2020 15:50

Ngaây 16-12, Àûác ghi nhêån söë ca tûã vong do mùæc Covid-19 cao nhêët tûâ trûúác túái nay, vúái 952 ngûúâi, àuáng vaâo luác nûúác naây bûúác vaâo àúåt phong toãa nghiïm ngùåt múái.

Àûác laâ möåt trong nhûäng quöëc gia Chêu Êu àûúåc àaánh giaá laâ thaânh cöng trong viïåc khöëng chïë sûå lêy lan cuãa dõch bïånh trong laân soáng lêy nhiïîm thûá nhêët, song tònh hònh hiïån àaä rêët khaác. Trong 24 giúâ qua, Àûác ghi nhêån thïm 27.728 ca mùæc Covid-19, àûa töíng söë ngûúâi nhiïîm lïn 1.379.238 ngûúâi. Hiïån töíng söë ngûúâi tûã vong úã nûúác naây laâ 23.427. Do lo ngaåi tònh hònh dõch bïånh coá thïí vûúåt ngoaâi têìm kiïím soaát, Thuã tûúáng Àûác Angela Merkel vaâ 16 thöëng àöëc bang ngaây 13-12 quyïët àõnh aáp àùåt biïån phaáp phong toãa nghiïm ngùåt, cho àïën súám nhêët laâ ngaây 10-1 túái. Cûãa haâng vaâ trûúâng hoåc seä phaãi àoáng cûãa tûâ ngaây 16-12. Vaâo thaáng 11, Àûác àaä phong toãa möåt phêìn, àoáng cûãa caác quaán bar vaâ nhaâ haâng.

T.V