Báo Công An Đà Nẵng

Học tập, quán triệt, tuyên truyền cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ bảy, 08/04/2023 06:30
Công an TP Đà Nẵng dự hội nghị dưới sự chủ trì của Đại tá Trần Đình Liên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP.

Tại Hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã được nghe Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ông Nguyễn Thái Học- giới thiệu về Cuốn sách cũng như quá trình biên soạn và những nội dung cơ bản, cốt lõi trong cuốn sách.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị, để nâng cao cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian đến, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung tác phẩm; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; xác định xây dựng văn hóa liêm chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ dạo Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy phát hành tác phẩm của Tổng Bí thư và tài liệu về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương và thành phố để phục vụ các đợt nghiên cứu, học tập, tuyên truyền trong toàn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị sử dụng các tài liệu có trách nhiệm, vận dụng có chất lượng, hiệu quả trong công tác, trong sinh hoạt chi bộ và trong cuộc sống hằng ngày của cán bộ, đảng viên.

Công Hạnh - Minh Duyên