Báo Công An Đà Nẵng

Khắc phục tình trạng thiếu chủ động, đùn đẩy liên quan đến cung cấp thông tin

Thứ sáu, 29/12/2023 06:10
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tặng Giấy khen cho các tập thể.

Báo cáo tổng kết 10 năm của Ban Tuyên giáo Thành ủy thể hiện, sau khi có Kết luận số 100-KL/TW và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai, quán triệt các nội dung trên đến toàn thể cán bộ chủ chốt và cơ sở; thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) cấp TP; chỉ đạo tổ chức các cuộc điều tra, thăm dò DLXH hằng năm, đổi mới nội dung, hình thức công tác DLXH. Thông qua công tác điều tra, nghiên cứu, nắm bắt DLXH đã phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề còn bức xúc của đảng viên và nhân dân.

10 năm qua, bên cạnh sự vận hành chắc chắn phương pháp tổng hợp DLXH qua báo cáo của các cấp, các ngành và đội ngũ cộng tác viên DLXH, việc khai thác thông tin phản ánh từ báo chí, mạng xã hội từ các hội, nhóm, các thông tin phản ánh đột xuất và thông qua công tác thực tế tại các địa bàn, cơ sở được phát huy tối đa, mang lại hiệu quả rõ rệt. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã bám sát phương châm, khẩu hiệu hành động “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo” do Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra, cũng như nhiệm vụ chính trị của thành phố, toàn ngành Tuyên giáo Đà Nẵng đã tích cực đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo, định hướng các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo phương châm linh hoạt, phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị, diễn biến tình hình; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung Chuyên đề năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhận định, năm 2024 trong bối cảnh và tình hình chung, đòi hỏi nhiệm vụ công tác tuyên giáo cần có linh hoạt, năng động, sáng tạo. Thành phố xác định là năm tăng tốc, bứt phá, là năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Do đó, cần nỗ lực khơi dậy khả năng lao động, cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, trong đó nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo rất đáng kể.

Theo đó, Ban Tuyên giáo tăng cường tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Đồng thời, đối với kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35, Ban Tuyên giáo Thành ủy cần đổi mới cách thức cung cấp thông tin, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm trong hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp thành phố; củng cố thêm lực lượng cộng tác viên, đội ngũ chuyên gia; theo dõi, tham mưu đấu tranh quyết liệt hơn với các đối tượng có hành vi xuyên tạc, có quan điểm sai trái, thù địch.

Ngành Tuyên giáo cần chú trọng khắc phục tình trạng thiếu chủ động, đùn đẩy liên quan đến cung cấp thông tin kịp thời, chính thống cho báo chí với những giải pháp cụ thể. “Ban Tuyên giáo với trách nhiệm của mình cần đôn đốc các sở, ngành cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh. Đó là cơ sở để báo chí nắm thông tin sát với thực tế, đúng với định hướng, không xảy ra tình trạng suy diễn”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo khen thưởng cho 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong các lĩnh vực của công tác tuyên giáo năm 2023.

MAI VINH