Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc đối thoại với thanh niên

Thứ bảy, 26/11/2022 18:12

Luật Thanh niên 2020 có 8 điểm mới so với Luật Thanh niên 2005, liên quan đến vai trò, trách nhiệm của thanh niên; nguyên tắc bảo đảm quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên…

Tuy nhiên, theo bà Lương Thị Hải Anh, còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm túc nội dung này. Theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện đối thoại, về cơ bản đến nay cấp xã chưa tổ chức đối thoại với thanh niên, cấp huyện có nơi tổ chức, nhưng có nơi chưa tổ chức. Bà đề nghị các đại biểu sau Hội nghị về đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối thoại với thanh niên.

H.H