Báo Công An Đà Nẵng

Phê duyệt Kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2023-2025

Thứ hai, 26/06/2023 06:35

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế để giảm thiểu và hạn chế cơ bản những ảnh hưởng của bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn và giúp đỡ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm đúng pháp luật Việt Nam và các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch là phải nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức từ trung ương đến địa phương cho phù hợp nhằm phát huy khả năng, huy động, sử dụng các nguồn lực trong nước và quốc tế đề thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam (Chương trình 504); Xây dựng và ban hành Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở cho quản lý, vận động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đây mạnh các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và khắc phục hậu quả bom mìn nói riêng; Triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho nhân dân, chỉ tiêu khoảng 500 nghìn héc-ta.

Đầu tư nâng cấp ít nhất 5 cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng khu vực, xây dựng tối thiểu 15 mô hình trạm y tế cấp xã trợ giúp nạn nhân bom mìn (ưu tiên tại các vùng bị ô nhiễm nặng); tổ chức cứu chữa kịp thời nạn nhân các vụ tai nạn do bom mìn vật nỗ gây ra, chủ động hỗ trợ sinh kế bền vững. Nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội và nhân viên chỉnh hình, phục hồi chức năng hỗ trợ nạn nhân bom mìn; xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ nạn nhân bom mìn...

Về kinh phí thực hiện, Quyết định nêu rõ, kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước (chi đầu tư và chỉ thường xuyên) và các nguồn tài chính hợp pháp khác, phù hợp với khả năng cân đối trong từng thời kỳ của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương theo quy định về phân cấp. Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngô Hải Ngọc