Báo Công An Đà Nẵng

Phong trào thi đua phải tạo động lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ năm, 08/06/2023 06:40
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2021-2022.

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng được thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện từ thành phố đến có sở. Qua đó khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng đúng thành tích. Việc lập hồ sơ, quy trình xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện công khai, công bằng và dân chủ, hướng về cơ sở, tập thể nhỏ và thành phần kinh tế trong công nhân, nhân dân lao động. Đối tượng khen thưởng cũng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân ở nhiều lĩnh vực hoạt động, công tác. Ngoài việc khen thưởng khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm, thành phố đã chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu, chuyên đề, khen thưởng đột xuất, biểu dương kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, người trực tiếp lao động sản xuất. Qua đó đã góp phần động viên, nêu gương kịp thời và mang tính thiết thực trong quần chúng nhân dân. Thành phố đã có 47 tập thể, 66 cá nhân được nhận các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Cùng với đó, có 5270 tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong các phong trào thi đua được xét chọn, khen thưởng cấp thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Ông Chinh yêu cầu công tác thi đua phải bám sát các chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố và của từng đơn vị, địa phương năm 2023. Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến phải sát với thực tế, đem lại hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố. “Các cấp, các ngành, các địa phương phải xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, đem lại lợi ích thiết thân, cụ thể cho đất nước, xã hội, con người; khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tính tích cực chính trị - xã hội của nhân dân, của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tạo động lực tinh thần, vật chất mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Chinh yêu cầu.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng lưu ý, trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng. Công việc này phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc; lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Từ đó phát triển, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua, tăng cường phát hiện, tôn vinh các gương người tốt, việc tốt trong quần chúng nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2018-2022.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng đã trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 6 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2021-2022; Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2018-2022; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng trao tặng Cờ thi đua cho 21 tập thể dẫn đầu các khối thi đua; Bằng khen cho 24 tập thể; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố giai đoạn 2021-2022 cho 18 cá nhân. Thành phố cũng tặng Bằng khen cho 22 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến người tốt việc tốt giai đoạn 2020-2023

BẢO NAM