Báo Công An Đà Nẵng

Phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Trị phát triển rộng khắp

Thứ bảy, 03/06/2023 15:07

Cùng với cả nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Trị đã phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu cống hiến to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, nhất là sau hơn 34 năm tái lập tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển khá liên tục, rộng khắp trong các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Và từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỷ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước, đến mọi tầng lớp nhân dân.

Dịp này, 26 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021- 2023 đã được UBND tỉnh khen thưởng, tuyên dương.

Bảo Hà