Báo Công An Đà Nẵng

Quận ủy Sơn Trà quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ sáu, 21/10/2022 12:36

Các đại biểu đã được quán triệt những nội dung chủ yếu của các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động liên quan về công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; nghe tham luận của Đảng ủy các phường, Công an các đơn vị, địa phương và tập trung thảo luận về hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an quận Sơn Trà theo hướng toàn diện, bám cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Công an cấp phường…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Sơn Trà Trần Thắng Lợi đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc phải phổ biến, quán triệt rộng rãi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, cán bộ Đảng viên nắm vững, hiểu sâu, thống nhất ý chí và hành động thực hiện đúng, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12-NQ/TW. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo lộ trình đề ra. Đảng ủy Công an quận Sơn Trà chủ động phối hợp với các chi, đảng bộ trực thuộc tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW theo lộ trình đề ra.

L.A.T