Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam ban hành kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

Thứ sáu, 17/03/2023 21:46

Mục tiệu cụ thể: trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; tỷ trọng người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và ở cơ sở cai nghiện ma túy trên tổng số người cai nghiện trên 30%; 100% người sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy được quản lý sau cai; 100% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy được đào tạo, tập huấn cơ bản và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ…

TH. HÀ