Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam có 17 đơn vị hành chính cần phải sắp xếp

Thứ hai, 13/03/2023 11:48

Đối chiếu với các quy định về tiêu chuẩn ĐVHC, Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, UBND tỉnh Quảng Nam xác định trong giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có 2 ĐVHC cấp huyện (Hiệp Đức, Nông Sơn và 15 ĐVHC cấp xã (trong đó có 2 phường, 1 xã thuộc TP Tam Kỳ; 2 phường, 1 xã thuộc TP Hội An; 3 xã thuộc H. Thăng Bình; 2 xã thuộc H. Duy Xuyên; các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức mỗi huyện có 1 xã) thuộc diện phải sắp xếp. Đây là các ĐVHC có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định. Ngoài ra, Quảng Nam có 2 ĐVHC cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn nhưng có yếu tố đặc thù không phải thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 gồm phường Minh An và phường Sơn Phong, TP Hội An.

TH. HÀ