Báo Công An Đà Nẵng

KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1-8-1930 - 1-8-2021)

Tăng cường công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội để phát triển nhanh và bền vững

Thứ bảy, 31/07/2021 06:26

Ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8”. Từ đó, ngày 1-8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Ngành Tuyên giáo nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á. Trong ảnh: Một góc Cảng Đà Nẵng.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

91 năm qua kể từ khi ra đời cho đến nay, cùng với ngành Tuyên giáo cả nước, công tác tuyên giáo thành phố đã góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng đến nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước trong các tầng lớp nhân dân qua các thời kỳ cách mạng; truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với toàn xã hội.

Với vai trò là lực lượng chủ công và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, văn hóa, trong những năm qua, cán bộ ngành Tuyên giáo thành phố Đà Nẵng đã giữ vững được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và truyền thống hào hùng của người làm công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, luôn kiên định mục tiêu lý tưởng và ngày càng thể hiện rõ sự “Trung thành, kiên định, trí tuệ, tận tâm”. Công tác tuyên giáo các cấp của thành phố đã không ngừng nêu cao tính Đảng, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong cộng đồng xã hội. Ngành Tuyên giáo thành phố đã chú trọng xây dựng “trận địa lòng dân”, với phương châm “đi trước, đi cùng”, gần dân, bám sát địa bàn cơ sở, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của thành phố.

Ở giai đoạn hiện nay, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, tình hình thế giới, trong nước và thành phố nảy sinh không ít những khó khăn, thách thức, biến động khó lường bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn ra trên phạm vi toàn thế giới, trong cả nước cũng như trên địa bàn thành phố đã tác động không nhỏ đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung chống phá chúng ta trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa... Hơn lúc nào hết, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh chính trị, khắc phục những hạn chế, bất cập, đổi mới mạnh mẽ nội dung, sáng tạo, linh hoạt trong phương pháp công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Hơn bao giờ hết, ngành tuyên giáo thành phố cần tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, có bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng, chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc tốt, nắm chắc nội dung và phương thức hoạt động. Đồng thời, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố hiểu rõ bản chất tình hình, xác định đúng đắn những cơ hội và thách thức, tạo dựng niềm tin để có nhận thức đúng và hành động đúng; xây dựng cho mọi người tinh thần cách mạng tiến công, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình các tập thể, cá nhân thể hiện tư duy và hành động chính trị tích cực, với phương châm: “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa.

Phát huy truyền thống lịch sử 91 năm vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ, lực lượng làm công tác Tuyên giáo các cấp, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á.

ĐINH VĂN DŨNG