Báo Công An Đà Nẵng

Tăng trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý và tổ chức lễ hội

Thứ năm, 14/09/2023 07:43

Văn bản nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 6489 ngày 23-8-2023 của Văn phòng Chính phủ; nhằm tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định số 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ VH-TT & DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Các tỉnh, thành phố cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp; chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí…

Thanh Giang