Báo Công An Đà Nẵng

Tháng 2-2023, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực

Thứ hai, 30/01/2023 10:59

Cụ thể, ngày 22-2-2023, Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30-12-2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập chính thức có hiệu lực. Trong Nghị định này nêu rõ, chi tiết về các trường hợp được ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó, từ ngày 20-2-2023, Thông tư số 02/2023 do Bộ Tài chính ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa cũng bắt đầu có hiệu lực. Theo Thông tư này, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, địa phương sẽ quyết định thực hiện các việc, trong đó có nội dung hỗ trợ cho người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm v.v.

Từ ngày 5-2-2023, Thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú chính thức có hiệu lực. Theo đó, công dân được giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Và từ ngày 15-2-2023, Thông tư 20/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân cũng chính thức có hiệu lực.

B.T