Báo Công An Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính là Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 – 2026

Thứ tư, 01/03/2023 10:33

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Chủ tịch Ủy ban. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Phó Chủ tịch Ủy ban. Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Ủy viên Thường trực Ủy ban cùng 17 Ủy viên ủy ban. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổng Thư ký Ủy ban.

Theo Quyết định số 764/QĐ-TTg ngày 26-5-2014, Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đặc biệt là trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Bên cạnh đó, Ủy ban nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng về các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quốc gia, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động nguồn lực của toàn xã hội cho việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo. Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính liên ngành để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, dạy nghề…Ngoài ra, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Mặt khác, Ủy ban sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

GD-TĐ