Báo Công An Đà Nẵng

Thừa Thiên - Huế thông qua phương án điều chỉnh 17 di tích

Thứ ba, 11/04/2023 11:00

Cụ thể, 11 di tích cấp Quốc gia gồm: Di tích lịch sử Nhà số 95C Phan Đăng Lưu - Cơ quan Xứ ủy Trung Kỳ năm 1938 - 1939, Di tích lịch sử ngôi mộ chung hai nhà yêu nước Thái Phiên và Trần Cao Vân, Di tích lịch sử lăng mộ Trần Thúc Nhẫn, Di tích kiến trúc nghệ thuật đình - miếu Thế Lại Thượng, Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Dạ Lê, Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Quy Lai, Di tích lịch sử đình Hòa Phong, Di tích lịch sử đình Vân Thê, Di tích lịch sử Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế, Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Đôi Liễu Cốc và Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Văn Xá.

6 di tích cấp tỉnh gồm: Di tích lịch sử đình An Cựu, Di tích lịch sử đình Làng Sình, Di tích lịch sử miếu thờ Đặng Tất, Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Chiết Bi, Di tích lịch sử đình Dạ Lê Thượng, và Di tích lịch sử địa điểm Công binh xưởng Phú Lâm.

Theo cơ quan chức năng, việc điều chỉnh này là cấp thiết, phù hợp với tình hình thực tế, làm cơ sở khoa học, tiền đề để các cơ quan, ban, ngành và chính quyền các cấp thực hiện việc cắm mốc khoanh vùng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

T.T-H