Báo Công An Đà Nẵng

Tiếp tục hoàn thiện lý luận xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ sáu, 03/11/2023 06:45
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; trong đó nhấn mạnh giá trị cốt lõi, đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN thể hiện ở việc bảo đảm tính tối thượng của Hiến pháp và pháp luật; phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân hướng đến giải phóng, phát huy sức mạnh, trí tuệ của quần chúng, tạo động lực phát triển đất nước.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chương trình hành động số 29-CTr/TU. Nội hàm của Chương trình hành động đã tập trung nêu bật những giải pháp trên lĩnh vực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP, HĐND TP, HĐND huyện Hòa Vang và HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang; tiếp tục sắp xếp và đổi mới hoạt động theo mô hình thí điểm chính quyền đô thị; xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam...

TP Đà Nẵng thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam...

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trên địa bàn TP như việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm; kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức đôi lúc, đôi nơi còn bị xem nhẹ. Công tác bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân có lúc chưa đạt được như mong muốn; việc phân công, phân cấp, phân quyền trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ còn nhiều bất cập; cái cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao, chưa đáp ứng được mong đợi của người dân, doanh nghiệp cũng như yêu cầu phát triển TP...“Tôi mong rằng qua hội thảo này sẽ là dịp để đánh giá lại thực trạng, làm rõ hơn nội hàm trong việc thực hiện chương trình hành động số 29-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Vì vậy, từ thực tiễn, kinh nghiệm, quá trình công tác, các đại biểu đóng góp làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, mổ xẻ, làm rõ nguyên nhân tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính thiết thực, khả thi để làm tốt hơn công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam từ thực tiễn TP Đà Nẵng để đóng góp chung vào lý luận, thực tiễn của Trung ương”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghe các tham luận, gồm: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam- tiếp cận từ tư duy quản trị quốc gia”; “xây dựng chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh”; “Công tác phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH- HĐND- UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - những vấn đề đặt ra”; “Thực trạng triển khai phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tại TP Đà Nẵng và một số kiến nghị”; “Công tác xây dựng chính quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại TP Đà Nẵng”…

Công Hạnh