Báo Công An Đà Nẵng

Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ bảy, 06/04/2024 06:41

Theo Đề án, hoạt động tổ chức gồm: Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua - khen thưởng; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; hoạt động hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, giao lưu; hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa; hoạt động đối ngoại; hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân...

Trong đó, Thủ tướng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm với chủ đề: "Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; "Xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc" trên các phương tiện truyền thông của Trung ương, địa phương trong và ngoài Công an nhân dân.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức vận động văn nghệ sĩ, trí thức cả nước tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí với chủ đề "An ninh với cuộc sống"; tổ chức triển lãm chuyên đề (tại chỗ, lưu động) về thành tựu của lực lượng Công an nhân dân (thành tích, chiến công, vũ khí, trang bị kỹ thuật, công nghiệp an ninh, văn học nghệ thuật, báo chí…); các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trọng điểm chào mừng sự kiện, trong đó có tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại các địa phương nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo quần chúng nhân dân với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, phối hợp với Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia và một số cuộc hội thảo chuyên đề, chuyên ngành; đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động trọng điểm giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững, "đền ơn, đáp nghĩa", hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, nhất là tại các địa phương có khu di tích lịch sử Công an nhân dân, khu căn cứ cách mạng.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức gặp mặt, tặng quà, tôn vinh đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ, cán bộ Công an cao cấp qua các thời kỳ; gặp mặt nguyên cán bộ công an tiêu biểu trong dịp kỷ niệm...

Quyết định nêu rõ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải toàn diện, sâu rộng, sát với chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp; kế thừa, phát huy kết quả, kinh nghiệm trong chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các ngày kỷ niệm trọng thể khác trong Công an nhân dân.

TTXVN