Báo Công An Đà Nẵng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thứ bảy, 08/04/2023 06:20
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp.

Bộ Chính trị khẳng định, trí thức Việt Nam là bộ phận nhân lực chất lượng cao, lực lượng lao động sáng tạo có vinh dự và bổn phận tiên phong, trực tiếp tham gia, cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững… Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội... là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xác định việc tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, huy động các nguồn lực xã hội; tôn trọng, phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo; có cơ chế, chính sách đặc biệt trọng dụng nhân tài, trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành, chính là tạo môi trường, điều kiện và động lực căn bản để phát triển và phát huy đội ngũ trí thức.

Bộ Chính trị giao cho Ban Chỉ đạo Đề án tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án, báo cáo Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã báo cáo kết quả 6 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra 33 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thảo luận và cho rằng, các cấp ủy, tổ chức Đảng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện bài bản, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cụ thể hóa và tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm (đã được các đoàn kiểm tra thông báo đến các cấp ủy, tổ chức Đảng). Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo Ban Bí thư trong quý I/2024. Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra,đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các cơ quan có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận và quyết định Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023. Cụ thể là: Thành lập 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

TTXVN