Báo Công An Đà Nẵng

Triển khai công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thứ tư, 02/03/2022 18:05

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, từ đó xem xét, đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Tiến hành rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc còn chồng chéo, mâu thuẫn để báo cáo UBND thành phố kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố báo cáo kết quả công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, gửi Bộ Tư pháp theo đúng thời gian quy định. Ngoài ra, UBND thành phố cũng đề nghị TAND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố.

Bảo Nam