Báo Công An Đà Nẵng

Triển lãm ''Văn hóa soi đường cho quốc dân đi''

Thứ hai, 15/11/2021 15:55

Triển lãm diễn ra từ 16 đến 27-11, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được giới thiệu trực tiếp trên địa chỉ website: http://trienlamvhnt.vn từ ngày 16-11 đến 31-12-2021.

 Với 320 hình ảnh và hơn 123 tài liệu, hiện vật quý, triển lãm tập trung quảng bá các nội dung chính, gồm: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc...

H.N