Báo Công An Đà Nẵng

Vận động người dân thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ hủ tục

Thứ ba, 09/05/2023 08:00
Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn phát biểu tại lễ phát động.

Tuy nhiên, đời sống của người dân trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao (34,67%). Trong đó, một bộ phận nhân dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, thu nhập thấp nhưng chi tiêu chưa tiết kiệm, chưa tích lũy cho đầu tư phát triển.

Tại lễ phát động, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND H.Phước Sơn khẳng định, việc triển khai thực hiện cuộc vận động phải được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế, phong tục tập quán của người dân, mang lại hiệu quả thiết thực, không chạy theo thành tích. Kết quả là sản phẩm cụ thể mang lại từ sự thay đổi tích cực về nếp nghĩ, cách làm của đồng bào trong lao động sản xuất, trong đời sống sinh hoạt.

Theo chỉ tiêu đề ra, đến năm 2025 và 2030, 100% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện được tư vấn hướng dẫn thực hiện 10 nội dung thay đổi nếp nghĩ, 10 nội dung thay đổi cách làm, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững…

Lê Hải