Báo Công An Đà Nẵng

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, nhân văn

Thứ tư, 12/01/2022 14:36

Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 trong Đảng bộ Công an Trung ương được tổ chức ngày 11-1.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhấn mạnh về những kết quả, thành tích toàn Đảng bộ Công an Trung ương đạt được trong năm vừa qua, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được kết quả cao hơn so với năm 2020 trên tất cả lĩnh vực công tác, trong điều kiện rất đặc biệt, chưa có tiền lệ.

Bộ trưởng cho rằng, năm 2022 và những năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược 10 năm 2021 - 2030. Do đó, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đồng thời, quán triệt các nguyên tắc: Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; tổ chức triển khai thực hiện tốt Điều lệ Đảng, các đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; bảo vệ Đảng, đóng góp tích cực, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý việc tập trung quán triệt, triển khai những nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các chủ trương chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào nề nếp; phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ CAND vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với Nhân dân; ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy; làm tốt công tác phát triển đảng, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, tinh thần gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong CAND; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của tổ chức Đảng, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát với tinh thần chủ động hơn, quyết liệt hơn với tinh thần "giám sát mở rộng", "kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm"...

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND tiếp tục đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022; giữ vững và xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an thân hiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, chỉ biết còn Đảng là còn mình.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nêu rõ, năm 2021, vượt qua những thách thức, khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, khắc phục những khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy Công an Trung ương khẳng định, với quyết tâm chính trị và sự nỗ lực cao, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của năm đầu tiên trong nhiệm kỳ Đại hội, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, "tuyến đầu" trong phòng, chống dịch, vừa bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quan trọng, làm nền tảng và tạo khí thế, động lực, quyết tâm chính trị lan tỏa trong xã hội.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND tiếp tục đạt những kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy CAND tiếp tục được kiện toàn theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; hoàn thành việc kiện toàn cán bộ ở 4 cấp Công an theo tiêu chí, tiêu chuẩn ban hành; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, làm cơ sở, hành lang pháp lý cho hoạt động của lực lượng CAND; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

P.V