Từ khóa: c���a ���y ban Th�����ng v��� Qu���c h���i