Báo Công An Đà Nẵng

Thành ủy Đà Nẵng thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 9

Thứ sáu, 24/05/2024 08:25

Hội nghị Trung ương lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 16 đến 18-5 tại Hà Nội. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung, gồm: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dân chủ thảo luận kỹ lưỡng, xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII...

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng quán triệt hai kết luận của Bộ Chính trị, đặc biệt là Kết luận số 79-KL/TW ngày 13-5-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Chính trị đánh giá cao kết quả đạt được của TP Đà Nẵng trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; đồng thời chia sẻ khó khăn, chỉ ra những nguyên nhân còn hạn chế và gợi ý nhiều vấn đề mới cho TP.

Bộ Chính trị nhấn mạnh 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nghị quyết trong thời gian tới. Qua đó, đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận; trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện việc áp dụng chính thức mô hình chính quyền đô thị; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển TP, nhất là về quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách, thuế, quy hoạch, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thu hút nhà đầu tư chiến lược, cảng hàng không, cảng biển… cho xây dựng thí điểm khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực, phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trung tâm công nghệ cao của cả nước, trung tâm vùng về logistics, du lịch - dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…

Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 theo hướng thực hiện chính thức mô hình chính quyền đô thị và hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng; điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù mang tính vượt trội, đột phá; bố trí ngân sách triển khai, thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ được nêu tại nghị quyết và kết luận.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng và các tỉnh ủy, thành ủy có liên quan phát huy cao độ tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của thành phố Đà Nẵng; nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; chủ động, tích cực đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp để trình Chính phủ, Quốc hội ban hành.

Để triển khai Kết luận số 79-KL/TW, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dự thảo kế hoạch tổ chức nghiên cứu, phổ biến và quán triệt, tuyên truyền nội dung kết luận.

Đồng thời, trên cơ sở rà soát, đánh giá thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU và 12 chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW và Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, nhất là bám sát các định hướng, yêu cầu tực hiện nhiệm vụ của Kết luận số 79-KL/TW.

Ban Thường vụ Thành ủy giao cho Đảng đoàn HĐND TP và Ban cán sự Đảng ủy UBND TP tham mưu để cụ thể hóa các nội dung của kết luận trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng chính quyền; chủ động nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng sau khi được Quốc hội thông qua.

Các cơ quan, tham mưu giúp việc của Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu, cụ thể hóa việc thực hiện kết luận trên các lĩnh vực xây dựng Đảng. Ban Nội chính Thành ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công an thành phố tham mưu, cụ thể hóa Kết luận số 79-KL/TW trên các lĩnh vực bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

B.Đ.N