Bảo đảm công tác Đảng, công tác chính trị bám sát thực tiễn

Thứ tư, 08/12/2021 17:50

Ngày 7-12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng và công tác chính trị Công an nhân dân (CAND) năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội với điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, áp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Nổi bật, đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong CAND đối với công tác Đảng, công tác chính trị. Thực hiện tốt công tác dân vận, công tác truyền thông và công tác quần chúng. Tổ chức tốt và duy trì các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong toàn lực lượng phù hợp, thích ứng với tình hình dịch COVID-19… Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã được tổ chức sâu rộng, trọng tâm là hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Lực lượng CAND- Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội".

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an đơn vị, địa phương đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tập trung chỉ rõ những vướng mắc, khó khăn và đề xuất của cá nhân, đơn vị để trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ, nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đề ra và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và nhiệm vụ công tác Công an năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, công tác Đảng, công tác chính trị có vị trí, vai trò rất quan trọng. Đây là một mặt công tác cơ bản của các cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, bảo đảm giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của đảng viên, CBCS trong CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đồng thời, triển khai Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho đảng viên, CBCS về vị trí, vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với hoạt động này, bảo đảm công tác Đảng, công tác chính trị đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm, mang tính thuyết phục cao. Bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong  CAND phù hợp với từng đối tượng, từng nhiệm vụ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và các đợt thi đua cao điểm sôi nổi trong toàn lực lượng CAND; quán triệt, triển khai nghiêm túc quy định của Chính phủ, của Bộ về thi đua, khen thưởng, chú ý khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lập thành tích, chiến công xuất sắc, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn, gian khổ, cấp cơ sở, Công an xã, thị trấn chính quy…  Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử, bảo đảm tính chính quy của lực lượng vũ trang; thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy chế công tác, điều lệnh nội vụ, mệnh lệnh, kỷ luật công tác, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an đẹp trong lòng nhân dân và ứng xử có văn hóa trong thực thi nhiệm vụ...

Theo CAND