BIỂU GIÁ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO BÁO GIẤY

Thứ năm, 29/04/2021 09:18

(Áp dụng từ ngày 1/5/2021)

(Báo Công An TP Đà Nẵng khuôn khổ 29cm x 42cm, phát hành các số Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy)

Đơn vị tính: đồng/ 1 ngày

                

DIỆN TÍCH

Ngang x cao (cm)

 

ĐĂNG TRÊN TRANG THÔNG TIN, HƯỚNG DẪN TIÊU DÙNG

 

BÀI P.R ĐĂNG TRÊN

TRANG CHÍNH (TIN, BÀI)

Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bài P.R

Đen, Trắng

4 màu

Đen, trắng

4 màu

Đen, trắng

 

1 trang (26 x 38)

10.000.000

12.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

½ trang (26 x 19)

6.000.000

7.000.000

7.000.000

8.000.000

12.000.000

¼ trang (13 x 19)

3.000.000

4.000.000

4.000.000

5.000.000

8.000.000

Chân trang (26 x 4)

1.200.000

 

 

 

2.000.000

Chân trang (13 x 4)

 

 

 

 

1.000.000

13 x 17

2.200.000

 

 

 

 

13 x 15

2.000.000

 

 

 

 

13 x 13

1.500.000

 

 

 

 

13 x 12

1.300.000

 

 

 

 

13 x 11

1.200.000

 

 

 

 

13 x 10 (1/8 trang)

1.000.000

 

 

 

 

13 x 9

800.000

 

 

 

 

13 x 8

700.000

 

 

 

 

13 x 7

600.000

 

 

 

 

13 x 6

500.000

 

 

 

 

13 x 5

450.000

 

 

 

 

13 x 4

400.000

 

 

 

 

13 x 3

350.000

 

 

 

 

10 x 3

250.000

 

 

 

 

6 x 3

200.000

 

 

 

 

2,5 x 2,5

100.000

 

 

 

 

 

        - Biểu giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

        - Biểu giá chưa bao gồm chi phí thiết kế, ra phim...

        - Chọn vị trí đặt quảng cáo: cộng thêm 10% giá.

        - Kích thước khác biệt: cộng thêm 10% giá.

        - Khi đến đăng ký quảng cáo vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân, Giấy phép đăng ký kinh doanh,

          Giấy chứng nhận sản phẩm hoặc Giấy phép quảng cáo (đối với lĩnh vực y tế , sức khỏe).

       - Thời hạn đăng ký và hủy lịch: trước 15 ngày phát hành báo.

       - Thời hạn giao mẫu quảng cáo: trước 7 ngày phát hành báo.