Bộ trưởng Nội vụ trả lời cử tri Đà Nẵng

Thứ sáu, 17/02/2023 08:01
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Đà Nẵng sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn tại một cuộc họp Quốc hội.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn tại một cuộc họp Quốc hội.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị, để công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực đạt hiệu quả, ngoài việc hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật, cần đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời, cần quyết tâm xử lý triệt để các vấn đề nhu cầu cơ chế xin cho, chạy vốn ngân sách, chạy việc, chạy chức, chạy dự án... nhất là quản lý chặt chẽ các dự án, công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách có quy mô lớn.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đã có Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21/KL-TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Theo đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác cán bộ là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chính phủ xác định tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật về sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đồng bộ, liên thông với quy định của Đảng về công tác cán bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Theo chương trình hành động của Chính phủ, thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản, đề án được giao. Đồng thời, Bộ sớm trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống chạy việc, chạy chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Chu Thanh Vân