Bộ Y tế hướng dẫn giám định y khoa thực hiện chế độ ưu đãi với người có công

Thứ bảy, 06/07/2024 09:10

Bộ Y tế vừa có văn bản về việc thực hiện giám định y khoa để xem xét, công nhận giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Y tế các bộ, ngành; Bệnh viện thuộc các trường Đại học.

Bộ Y tế cho biết thực hiện Nghị định số 131/2021 ngày 30-12-2021( NĐ 31/2021) của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện việc giám định y khoa làm cơ sở xem xét công nhận, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo đúng nội dung hướng dẫn tại NĐ 131/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, việc giám định y khoa để xác định thương tật, bệnh tật đối với người bị thương, thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, thân nhân của người có công với cách mạng và xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ thực hiện theo quy định tại NĐ số 131/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Hồ sơ, chẩn đoán và giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học; Phương pháp tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể thực hiện theo các quy định sau: Hồ sơ giám định y khoa - Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, Giấy chứng nhận phẫu thuật thực hiện theo quy định Mẫu số 2 và Mẫu số 52 tại Phụ lục số XXIX ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023 ngày 31-12-2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Giấy ra viện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2022 ngày 31-12-2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017 ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 3201 ngày 29-6-2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin".

Giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo hướng dẫn tại Quyết định số 4779 ngày 30-12-2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo Quyết định số 3201 ngày 29-6-2016 của Bộ Y tế.

Phương pháp tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể thực hiện theo quy định tại Điều 168 Nghị định số 131/2021 ngày 30-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư liên tịch số 28/2013 ngày 27-9-2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.

B.T