Chậm xử lý!

Thứ ba, 23/01/2024 17:00
- Có vấn đề chi mà chậm xử lý vậy Tư Quảng Nam?

- Đó là nhiều tập thể, cá nhân bị Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý theo đúng quy định đó NXD.

- Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2023 như thế nào Tư?

- Năm qua, toàn tỉnh tiến hành 277 cuộc thanh tra hành chính, qua đó ban hành 190 kết luận thanh tra và phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 47,5 tỷ đồng và 98.208,5m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 224 tập thể, 278 cá nhân và cảnh cáo 2 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ... Trong năm, ngành Thanh tra Quảng Nam cũng đã tiến hành 324 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 20.768 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 735 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 9,6 tỷ đồng…

- Còn thực trạng chậm xử lý sau khi thanh tra thì sao Tư?

- Đối với Thanh tra cấp tỉnh đã kiến nghị nhưng chưa xử lý hành chính 13 tập thể và 5 cá nhân; đối với thanh tra cấp huyện kiến nghị nhưng vẫn chưa xử lý hành chính 25 tập thể (H. Phú Ninh 5 tập thể, H. Tây Giang 2 tập thể, H. Duy Xuyên 1 tập thể, TX Điện Bàn 3 tập thể và TP Hội An 14 tập thể) và 14 cá nhân (H. Quế Sơn 3 cá nhân, H. Duy Xuyên 1 cá nhân, H. Tây Giang 6 cá nhân và TX Điện Bàn 4 cá nhân).

- Như vậy là việc xử lý kiến nghị sau thanh tra là chưa nghiêm túc.

- Đúng như vậy, theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế, hầu như việc phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra trong nội bộ là rất ít. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo...

- Vậy là không được rồi, NXD mong rằng việc xử lý kiến nghị sau thanh tra phải được thực hiện rốt ráo, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, để bước sang năm mới phải chấn chỉnh ngay những hạn chế khuyết điểm, lề lối làm việc thì mới mong tiến bộ.

N.X.D