Chống dịch hiệu quả và không để đình trệ công việc

Thứ ba, 28/07/2020 11:24

Nhằm ứng phó hiệu quả với diễn biến của dịch bệnh đồng thời đảm bảo không nhưng trệ mọi hoạt động cần thiết trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

 Khi liên hệ công việc, người dân thực hiện nghiêm các thủ tục đo thân nhiệt, sát khuẩn, giữ khoảng cách và đảm bảo quy định về số người trong cùng khu vực.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16; đồng thời, thực hiện thông suốt, hiệu quả việc tiếp nhận và kịp thời xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thông qua việc bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp (giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp, bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; thực hiện việc đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác; có biện pháp điều tiết, bảo đảm giãn cách đối với người đến thực hiện thủ tục hành chính...).

Số người trong cùng thời điểm giải quyết công việc phải đảm bảo giãn cách xã hội.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. Cạnh đó, tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tuyệt đối không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Thông báo này cũng nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tình hình dịch để gây khó khăn hoặc không thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, người đứng đầu các quận huyện, sở ngành chủ động rà soát, quyết định và chịu trách nhiệm về nhóm, lĩnh vực thủ tục hành chính cần ưu tiên tiếp nhận trực tiếp và tập trung giải quyết kịp thời cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; trong đó, chú ý các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan trực tiếp lợi ích chính đáng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu giải pháp hỗ trợ các đối tượng yếu thế (người già, người tàn tật…) trong thực hiện giao dịch thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí công chức, viên chức thường xuyên theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định. Tiếp tục thông báo rộng rãi, công khai thông tin tổ chức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; số điện thoại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức được phân công theo dõi, xử lý hồ sơ trên trang thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, liên hệ, kịp thời xử lý công việc. Thường xuyên kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình; nếu có phát sinh vướng mắc hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố để chỉ đạo bảo đảm phù hợp thực tiễn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện việc sắp xếp, bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc tại các quầy giao dịch của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố. Cùng với đó là nghiên cứu cách thức kiểm soát số lượng người trong mỗi lượt vào thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết tập trung thành phố; phân chia, bố trí khu vực cho người chờ đến lượt giao dịch bảo đảm các yếu tố vệ sinh và giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Văn phòng cũng có trách nhiệm làm việc với Tổng đài 1022 về việc bố trí viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố để thực hiện việc thông tin, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác.

Bảo Nam