Công an Đắk Nông mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022

Thứ tư, 26/10/2022 10:32
Ngày 26/10/2022, Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2022. Tham dự buổi lễ có Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đại diện cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cùng các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.
Các đại biểu và học viên tham dự khai giảng.
Toàn cảnh lễ khai giảng.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của Đảng; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.... Kết thúc khóa học các học viên sẽ làm bài thu hoạch.

Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong việc trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với các đồng chí đảng viên mới, đây còn là một nội dung rất quan trọng, là điều kiện để cấp ủy đảng các cấp xem xét, chuyển đảng chính thức.

Các đại biểu và học viên tham dự khai giảng.

Để Lớp Bồi dưỡng đạt kết quả tốt nhất, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnhyêu cầu, Ban tổ chức phải duy trì nghiêm túc và quản lý chặt chẽ học viên cũng như chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ lớp bồi dưỡng. Đối với mỗi học viên phải thực sự nghiêm túc, tập trung lắng nghe, ghi chép, tiếp thu đầy các kiến thức; tích cực nghiên cứu trao đổi; chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học....

Hồng Long