Đà Nẵng quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)

Thứ năm, 04/04/2024 06:55
Sáng 3-4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) và các văn bản mới của Trung ương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 75 điểm cầu với sự tham gia của hơn 4.500 đại biểu trong toàn Đảng bộ thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Các đại biểu cũng nghe quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đối với các quy định, chỉ thị nêu trên; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị quyết trên.

Các điểm cầu trực tuyến tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị nhằm giúp hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nắm bắt toàn diện, sâu sắc về các nội dung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy lưu ý, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới: Tập trung phát triển đội ngũ trí thức thành phố vào những lĩnh vực then chốt, trọng yếu và lĩnh vực mới theo định hướng phát triển thành phố đã được Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ xác định; trong đó, ưu tiên bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ thông tin, các ngành, lĩnh vực công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực công nghiệp vi mạch, bán dẫn; thực hiện các chính sách thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đến công tác và làm việc tại thành phố; quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành Đại học Quốc gia.

Đối với Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, cần gắn với việc nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các chính sách nhân văn, riêng có của thành phố, như: Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu phát triển của thành phố, nhất là tập trung phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các chính sách vượt trội của thành phố đối với người có công với cách mạng, các đối tượng cần được bảo trợ xã hội và các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội, qua đó cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân thành phố.

Cũng qua Hội nghị này, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng đề nghị các địa phương lưu ý chấn chỉnh tình trạng bán hàng rong, xin ăn biến tướng có chiều hướng ngày càng tăng trong thời gian vừa qua.

Đối với Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khát vọng phát triển thành phố, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố, nhất là trong công tác giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng, triển khai các công trình, dự án động lực, trọng điểm… giữ vững hình ảnh thành phố đáng sống đối với Nhân dân thành phố và đáng đến đối với bạn bè, khách du lịch quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Đối với các Quy định số 131-QĐ/TW và 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các văn bản triển khai của Ban Thường vụ Thành ủy: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đã đạt thành tựu không thể phủ nhận, đã thể hiện nguyên tắc “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Cùng với đó, việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tế, việc Bộ Chính trị ban hành các Quy định này là một bước tiếp tục hoàn thiện thể chế, đồng bộ các quy định của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước. Do đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

THANH HOA