Đề nghị dành quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa trong quy hoạch

Thứ sáu, 12/04/2019 11:58

Đà Nẵng- Quận ủy Hải Châu (TP Đà Nẵng) ngày 11-4 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TƯ (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Qua 5 năm triển khai, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở ở Hải Châu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện phong trào "Toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" và các Chỉ thị 43, Chỉ thị 29 của Thành ủy, chương trình "thành phố 4 an" đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng cao. Phong trào thi đua "Người tốt việc tốt" phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, văn hóa đọc trong cộng đồng được chú trọng triển khai thực hiện, đã tổ chức thành công 4 Hội sách qua 4 năm với số lượng gian hàng, người đến tham gia ngày càng đông, năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, mô hình cà-phê sách cũng được quận phát triển với 28 điểm tại 13 phường… Môi trường văn hóa được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư với tổng kinh phí gần 140 tỷ đồng, lễ hội Đình làng Hải Châu được khôi phục và tổ chức hàng năm đã trở thành ngày hội hướng về cội nguồn của người dân…

Tại hội nghị, Quận ủy Hải Châu đã thống nhất đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW (Khóa XI) gắn với chương trình hành động của địa phương. Trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự nghiệp văn hóa; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị thành phố trong quy hoạch, chỉnh trang đô thị nên quan tâm dành quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, nhất là ở những phường trung tâm; tiếp tục tăng nguồn ngân sách bố trí cho lĩnh vực văn hóa, cần quan tâm đến chế độ lương, phụ cấp, bồi dưỡng cho cán bộ văn hóa cơ sở.

MAI VINH