Điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương

Thứ ba, 06/09/2022 06:53
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (đợt 3).

Cụ thể, Quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 ngành giao thông của Bộ Giao thông vận tải là 31.396 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh tăng tương ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương, gồm thành phố Hà Nội là 8.400 tỷ đồng; Hưng Yên là 3.740 tỷ đồng; Bắc Ninh là 2.110 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh là 10.627 tỷ đồng; Đồng Nai là 856 tỷ đồng; Bình Dương là 4.266 tỷ đồng và Long An là 1.397 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (các bộ, cơ quan Trung ương) và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các địa phương); giao danh mục, mức vốn ngân sách Trung ương bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho từng dự án, nhiệm vụ.

Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có liên quan.

T.T