KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1-8-1930 - 1-8-2022):

Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần nhiều hơn cho sự phát triển của Đà Nẵng

Thứ bảy, 30/07/2022 17:06
Ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1-8" nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1-8. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, ở một số nơi binh lính đã không bắn vào nhân dân khi bị đưa đi đàn áp các cuộc biểu tình, mít tinh. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng -Văn hóa T.Ư và Ban Khoa giáo T.Ư hợp nhất thành Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.
Hội nghị Giao ban công tác Tuyên giáo toàn TP Đà Nẵng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Ngành Tuyên giáo TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ của Ban Tuyên huấn Đặc Khu ủy Quảng Đà hy sinh ở căn cứ Hòn Tàu (Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam).

92 năm qua kể từ khi ra đời cho đến nay, cùng với ngành Tuyên giáo cả nước, công tác tuyên giáo TP Đà Nẵng đã góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng đến nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước trong các tầng lớp nhân dân qua các thời kỳ; truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với toàn xã hội. Đồng thời chuyển hóa chủ nghĩa, tư tưởng, đường lối, chính sách ấy thành niềm tin và ý chí sắt đá, thành hành động tự giác và nâng lên tầm cao thành những phong trào cách mạng, góp phần đưa cách mạng Việt Nam, Đà Nẵng nói riêng vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để làm nên những kỳ tích hào hùng.

Trong giai đoạn chiến tranh cách mạng, dưới mưa bom, bão đạn, với bao gian lao, thử thách, hy sinh, mất mát, nhưng những chiến sĩ Cộng sản trung kiên vẫn một lòng, một dạ đi theo Đảng và lập nên những chiến công vang dội. Những thắng lợi có tính lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương 92 năm qua, từ khi Đảng ra đời cho đến nay luôn là những mốc son chói lọi mà muôn đời chúng ta luôn ghi nhớ, tri ân, trong đó có những đóng góp to lớn, thầm lặng, sự hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận tuyên giáo TP Đà Nẵng.

Sau ngày đất nước giải phóng, nhất là từ năm 1997, khi Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc T,Ư, kế thừa và phát huy truyền thống và thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng đi trước, ngành Tuyên giáo TP Đà Nẵng không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hướng vào mục tiêu biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển Đà Nẵng.

Trong những năm qua, trước những yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của công tác tuyên giáo, ngành Tuyên giáo các cấp cùng với các lực lượng khác trong binh chủng tư tưởng, văn hóa của Đà Nẵng đã có nhiều cố gắng, vượt những khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Ngành Tuyên giáo TP đã nghiên cứu, đề xuất và góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn, quan trọng của Đà Nẵng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa gắn với các mặt hoạt động của đời sống xã hội. Trong thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành, luôn chú trọng gắn kết công tác tư tưởng với sự phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề, sự kiện nổi cộm của TP.

Hội nghị Giao ban công tác Tuyên giáo toàn TP Đà Nẵng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Với vai trò là lực lượng chủ công và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, văn hóa, trong những năm qua, cán bộ ngành Tuyên giáo TP đã giữ vững được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và truyền thống hào hùng của người làm công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, luôn kiên định mục tiêu lý tưởng và ngày càng thể hiện rõ sự "Trung thành, kiên định, trí tuệ, tận tâm". Công tác tuyên giáo các cấp của TP đã không ngừng nêu cao tính Đảng, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong cộng đồng xã hội. Ngành Tuyên giáo TP chú trọng xây dựng "trận địa lòng dân", với phương châm "đi trước, đi cùng", gần dân, bám sát địa bàn cơ sở, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của TP.

Hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình thế giới, trong nước và Đà Nẵng còn không ít những khó khăn, thách thức, biến động khó lường, tác động không nhỏ đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung chống phá chúng ta trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa... Vì vậy, hơn lúc nào hết, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh chính trị, khắc phục những hạn chế, bất cập, đổi mới mạnh mẽ nội dung, sáng tạo, linh hoạt trong phương pháp công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo TP Đà Nẵng tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, có bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng, chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc tốt. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, ngành chú trọng học tập, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề do thực tiễn đặt ra liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Ðảng… tạo sự đồng thuận cao với mục tiêu, nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách trong thời gian tới; phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo ra phong trào hành động cách mạng thiết thực của toàn dân; gắn kết chặt chẽ công tác tuyên giáo với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại...; tăng cường đối thoại, kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, tích cực tham mưu định hướng giải quyết kịp thời các tình huống xấu nảy sinh…

Cùng với việc tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, Nghị quyết 43-NQ/TW… ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức Đảng và đảng viên, chúng ta tin chắc rằng, với truyền thống vẻ vang của ngành qua 92 năm xây dựng và trưởng thành sẽ là động lực, niềm tin yêu để toàn ngành Tuyên giáo TP tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những thuận lợi, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ TP và nhân dân giao phó, xứng đáng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ và nhân dân TP Đà Nẵng anh hùng.

Đinh Văn Dũng