Dự kiến sửa đổi, bổ sung một số quy định về tự chủ đại học

Thứ ba, 11/04/2023 08:27
Ngày 10-4, Bộ GĐ-ĐT công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019 ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học  (ĐH- Nghị định 99).

Theo dự thảo Nghị định, một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung gồm:

Thứ nhất,xác định “Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận” đối với Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học (CS GDĐH) công lập. Hiện nay, theo các quy định của pháp luật về viên chức, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận viên chức quản lý là cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đối với viên chức quản lý. Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm đối với Hiệu trưởng CS GDĐH công lập là hội đồng trường (HĐT) hay cơ quan quản lý trực tiếp. Do đó, để tháo gỡ vướng mắc, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung như sau: Cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện vai trò của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng trong việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ. Cơ quan quản lý trực tiếp quyết định việc giao quyền Hiệu trưởng hoặc giao phụ trách trường trong trường hợp sau: Đối với trường ĐH mới thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp giao quyền Hiệu trưởng hoặc giao phụ trách trường để tham gia HĐT lâm thời và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng cho đến khi có quyết định công nhận Hiệu trưởng chính thức theo đề xuất của HĐT. Đối với các trường ĐH đã khuyết Hiệu trưởng quá 6 tháng mà chưa gửi tờ trình đề nghị công nhận Hiệu trưởng tới cơ quan quản lý trực tiếp, HĐT thực hiện hoặc ủy quyền Hiệu trưởng thực hiện các trình tự, thủ tục đánh giá, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đối với Phó Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật, trình HĐT xem xét, quyết định.

Thứ hai,để bảo đảm phù hợp với quy định của Đảng (Quy định số 80 ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị) quy định của pháp luật về viên chức (Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) về “Thành phần tập thể lãnh đạo”, tiếp thu ý kiến đề xuất của các CS GDĐH, dự thảo Nghị định quy định thành phần tập thể lãnh đạo tại Điều 7 của Nghị định số 99, như sau: Thành phần tập thể lãnh đạo quy định tại Điều này gồm: Ban thường vụ Đảng ủy hoặc cấp ủy (nơi không có ban thường vụ Đảng ủy); Chủ tịch HĐT hoặc quyền Chủ tịch HĐT, Phó Chủ tịch HĐT (nếu có), Hiệu trưởng hoặc quyền Hiệu trưởng (nếu chưa có Hiệu trưởng); các Phó Hiệu trưởng và người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ.

Tập thể lãnh đạo do Chủ tịch HĐT hoặc Hiệu trưởng (trong thời gian chưa có chủ tịch HĐT) chủ trì; làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trường hợp tập thể lãnh đạo là số chẵn, có kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu 50/50 thì quyết định theo ý kiến của bên có người chủ trì.

Thứ ba,Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH quy định: Thành viên ngoài trường ĐH chiếm tỷ lệ tối thiểu là 30% tổng số thành viên của HĐT, bao gồm đại diện của cơ quan quản lý trực tiếp. Do đó, để bảo đảm phát huy quyền tự chủ của các CS GDĐH, tiếp thu ý kiến đề xuất của các CS GDĐH; dự thảo Nghị định quy định số lượng người đại diện cơ quan quản lý trực tiếp cử không quá 50% tổng số thành viên ngoài trường ĐH.

Thứ tư,theo báo cáo của các CS GDĐH, việc quy định phải triệu tập trên 50% tổng số viên chức, người lao động của trường ĐH để tham dự hội nghị đại biểu bầu và bầu thay thế một thành viên HĐT gặp nhiều khó khăn, tốn kém. Đặc biệt, đối với các ĐH Quốc gia, ĐH vùng và các CS GDĐH có tổng số viên chức, người lao động lớn.

Thứ năm,để bảo đảm phù hợp, đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan, dự thảo Nghị định đã cấu trúc lại các nội dung tại Nghị định 99 về việc bãi nhiệm, miễn nhiệm về việc bãi, miễn nhiệm Chủ tịch HĐT, miễn nhiệm thành viên khác của HĐT. Theo đó, làm rõ trường hợp thực hiện bãi, miễn nhiệm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ sáu,sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể thủ tục thay thế thành viên HĐT; đặc biệt đối với thành viên là đại diện cơ quan quản lý trực tiếp khi đã thôi việc, chuyển công tác… thì cơ quan quản lý trực tiếp có thể thay thế ngay mà không cần có văn bản đề nghị của HĐT như hiện nay.

Thứ bảy,bổ sung các quy định cụ thể về thủ tục thành lập, công nhận Hội đồng ĐH, Chủ tịch Hội đồng ĐH, giám đốc ĐH của trường ĐH được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển thành ĐH.

Về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, dự thảo Nghị định bổ sung yêu cầu CS GDĐH công khai toàn bộ nguồn thu, chi và cơ cấu các khoản thu, chi; cơ cấu chi từ nguồn học phí bảo đảm phù hợp với các quy định có liên quan.

Việt Hà