Gần 100 chuyên gia, nhà khoa học tham gia Hội thảo khoa học quốc gia về nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước

Thứ bảy, 24/09/2022 15:20
Chiều 23-9, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường ĐH Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”, có gần 100 chuyên gia, nhà khoa học từ trường ĐH, Học viện, Viện nghiên cứu trên cả nước tham dự.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo.

Ban tổ chức đã nhận được 152 bài tham luận với gần 200 nhà khoa học của 60 trường ĐH, Học viện, Viện nghiên cứu trên cả nước, trong đó 112 bài được chọn để in kỷ yếu của Hội thảo. Nội dung tham luận tập trung hai lĩnh vực là nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước… Bên cạnh việc khẳng định những thành tựu, các bài tham luận phân tích, đánh giá thực trạng yếu kém nguồn nhân lực trên các tiêu chí về số lượng, chất lượng, cơ cấu đào tạo, mức độ đáp ứng hiệu quả đối với yêu cầu phát triển của kinh tế - xã hội, khả năng thích ứng với đại dịch COVID-19 và tương quan so sánh với nguồn nhân lực của khu vực v.v. Trên cơ sở phân tích đó, các bài báo đã đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đồng thời đề xuất các giải pháp khơi dậy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, bản lĩnh của dân tộc. Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tạo sức mạnh nội sinh trong xây dựng và phát triển đất nước.

P.Thủy