Hạn chế tối đa việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu

Thứ hai, 22/08/2022 12:23
UBND TP Đà Nẵng vừa có Công văn số 4315/UBND-STC yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP thực hiện lựa chọn nhà thầu trong mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ đảm bảo theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31-5-2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các quận, huyện, v.v… tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng (trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ); việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 80% số lượng gói thầu và tối thiểu 70% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ…

Trong công tác lựa chọn nhà thầu, UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện khách quan, công bằng, minh bạch nhằm thu hút sự tham gia cạnh tranh rộng rãi của các nhà thầu; tuyệt đối không đưa ra các nội dung mang tính định hướng, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu hoặc cản trở sự tham gia của nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng; đặc biệt trong mua sắm thường xuyên năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục hạn chế tối đa việc thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, đảm bảo công tác lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

PHÚ NAM