Khắc phục tình trạng chồng chéo, không đồng bộ trong hệ thống pháp luật

Thứ năm, 24/12/2020 08:09

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 tổ chức ngày 23-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thể chế pháp luật là nền tảng quan trọng để xây dựng, phát triển đất nước. Trong 5 năm qua, hệ thống pháp luật của Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện, phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực.

Nhờ đó, kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là duy trì tăng trưởng dương, có thể đạt xấp xỉ 3% trong bối cảnh dịch Covid-19 và thiên tai kéo dài. 
Nhấn mạnh vai trò của cán bộ tư pháp, Thủ tướng cho rằng, hệ thống ngành Tư pháp, với đội ngũ đông, hơn 45.000 người, “gương mẫu, tận tụy trong công việc, thực thi pháp luật, thực thi công vụ”, thì đất nước có sự chuyển biến đáng mừng. Cán bộ tư pháp gương mẫu, làm tốt, tham mưu tốt sẽ ngăn chặn bớt các vi phạm.

Nêu một số tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác tư pháp, Thủ tướng yêu cầu  ngành Tư phàp cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị 43 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, bảo đảm hệ thống pháp luật Việt Nam thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có hiệu lực, hiệu quả cao, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Tư pháp và các sở tư pháp cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tập trung khắc phục cho được những mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ trong hệ thống pháp luật. “Chồng chéo là vấn đề lớn hiện nay, do đó, pháp điển hóa pháp luật là vấn đề cần tiếp tục đặt ra cho ngành Tư pháp”. 

Thủ tướng quán triệt quan điểm là cái gì Nhà nước không làm, không cần thiết làm, không phải nhất thiết làm nên hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, xã hội làm… 

P.V