Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức

Thứ hai, 14/12/2020 14:25

ĐÀ NẴNG- Ngày 12-12, Quận ủy Thanh Khê đã tổ chức lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 144 cán bộ, viên chức trên địa bàn quận. Trong thời gian dự lớp, các học viên sẽ được truyền đạt nhiều nội dung quan trọng như: Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Công nghiệp hóa-nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng XHCN-mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát triển dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc… cùng nhiều chuyên đề khác.

P.K